Товарні групи продовольчих товарів

17.02.2017

Товарні групи продовольчих товарів

Асортимент — це певна впорядкована структура, яка має певні взаємозв’язки і взаємозалежності. Один із ключових термінів — це товарний класифікатор, який передбачає поділ всіх товарів магазину на наступні рівні:

класи товарів;

товарні групи;

товарні категорії.

Можна представити більш детальну класифікацію, розділити товарні категорії на підкатегорії (припустимо за кольором взуття або за фасоном, по торговій марці), а тільки потім вже переходити до конкретного товару.

Клас товарів — це об’єднання товарів за загальним функціональним призначенням. На цьому рівні асортимент магазину може бути представлений такими категоріями: «Продовольчі товари», «Непродовольчі товари», «Меблі», «Канцелярські товари», «Одяг», «Взуття» і т. д. При цьому необхідно розуміти, що чим більший магазин, тим більше класів товарів там може бути представлено. При цьому невеликі вузькоспеціалізовані магазини можуть не розбивати свій асортимент на класи товарів і пропонувати лише один клас. Наприклад, магазин одягу, магазин взуття, продовольчий магазин і т. д.

На другому рівні асортимент магазину поділяється на товарні групи, які являють собою певні сукупності товарів, об’єднаних спільними ознаками, такими як функціональні характеристики; види потреб, на задоволення яких спрямовано товар; інгредієнти, з яких складається виріб, та ін Наприклад, клас товарів «Продовольчі товари» може бути розбитий на такі товарні групи, як «Кондитерські вироби», «Молочна продукція», «Бакалія» і т. д. які сформовані за ознакою, яка відображає склад цих продуктів харчування. Клас товарів «Взуття» може бути розбитий на такі товарні групи, як «Дитяча взуття», «Жіноче взуття», «Чоловіче взуття», «Спортивне взуття» і т. д.

На третьому рівні товарний асортимент магазину розбивається на товарні категорії, які представляють собою сукупності товарів, які покупець оцінює як подібні між собою товари або товари, об’єднані спільним використанням. Товарна категорія — це по суті те, за чим покупець йде безпосередньо в магазин.

Наприклад, товарна група «Молочна продукція» може бути представлена такими товарними категоріями, як молоко, кефір, біфідок, йогурт, сметана і т. д. Якщо мова йде про непродовольчих товарах, то така товарна група, як «Меблі», може бути представлена такими товарними категоріями, як дивани, крісла, кухонні гарнітури і т. д.

Існує й інший підхід до групування товарів, що входять в асортимент магазину, який використовує дещо іншу термінологію. В рамках даного підходу асортимент магазину ділиться на різні види товарів. Наприклад, асортимент книжкового магазину може бути розбитий на такі види товарів, як книги, журнали, газети, буклети, картографічні видання і т. д.

У свою чергу, вид товару ділиться на товарні групи відповідно з функціональним призначенням товару, його ціною і якістю. Наприклад, такий вид товару, як книги, може бути розбитий на наступні товарні групи: наукова література, навчальна література, художня література, довідкова література і т.д.

Асортиментна група складається з окремих асортиментних позицій, які є найпростішої структурною одиницею асортименту. Наприклад, товарна група «Навчальна література» може бути розділена на такі асортиментні позиції: підручники, навчальні посібники, методичні вказівки.

Перш ніж почати формувати асортимент, магазин повинен розробити асортиментну концепцію. яка являє собою цілеспрямовану побудову оптимальної асортиментної структури. При цьому розробляється асортиментна концепція повинна відповідати двом основним вимогам:

1) відповідати споживчим вимогам і очікуванням певних груп споживачів, які є для даного магазину цільовими. Наприклад, для магазину дитячого одягу цільовим сегментом будуть молоді батьки;

2) забезпечувати магазину досягнення певних комерційних результатів — прибутку, рентабельності, частки ринку, впізнаваності і прихильності з боку покупців і т. д.

На формування асортименту впливають фактори, які прийнято ділити на дві групи — загальні та специфічні.

До загальних факторів відносять попит і рентабельність. Попит — це бажання споживачів придбати товар, підкріплена можливістю (наявність достатніх грошових коштів і часу). Попит, як правило, залежить від характеристик сегмента покупців, на яких орієнтується магазин. Серед таких характеристик найбільш значущими є доходи споживачів, їхні демографічні, статусні, майнові характеристики, район проживання і т. д. Рентабельність реалізації продукції визначається за закупівельними цінами, транспортними і складськими витратами, величиною торгової націнки, витратами обігу і т. д.

До специфічних чинників, що впливають на формування асортименту магазину, найчастіше відносять: спеціалізацію торгової організації, канали розподілу товару, методи стимулювання збуту; матеріально-технічну базу магазину; методи формування попиту і т. д. Крім того, асортиментна концепція має бути виражена у вигляді системи показників, серед яких виділяють:

ступінь різноманітності видів і різновидів товарів;

рівень співвідношення цін на товари певного виду;

частота оновлення асортименту і т.д.

Основна мета асортиментної концепції полягає в розробці асортименту, повною мірою відповідного різноманітним вимогам покупців.

Асортиментна політика магазину — це діяльність, спрямована на визначення набору товарних груп, які забезпечують успішну роботу магазину на ринку і його фінансову та економічну ефективність. Здійснюючи асортиментну політику, керівництво магазину, як правило, вирішує наступні завдання:

ефективне використання досвіду і знань персоналу магазину;

найбільш повне (порівняно з конкурентами) задоволення вимог покупців;

залучення в магазин нових сегментів покупців шляхом оптимізації асортименту і включення в нього нових груп товарів;

забезпечення фінансових результатів діяльності магазину, таких як прибуток, рентабельність, оборотність основних і оборотних коштів і т. д.

Існує думка, що в асортименті магазину незалежно від його розмірів і специфіки діяльності повинні бути представлені наступні групи товарів:

основні товари — товари, які приносять магазину більшу частину прибутку (не менше 50%) і знаходяться на стадії зростання;

підтримують товари — товари, які стабілізують виручку від продажу і знаходяться на стадії зрілості;

стратегічні товари — товари, які знаходяться на стадії виходу на ринок і здатні забезпечити гідне виручку магазину в майбутньому;

тактичні товари — товари, що знаходяться на стадії зрілості і здатні стимулювати продажу основних асортиментних груп.

Стратегія задає загальні орієнтири в розвитку асортименту магазину і планування повинне здійснюватися у відповідності з розробленою стратегією. Можна виділити наступні етапи в процесі планування асортименту:

дослідження фактичних і потенційних (незадоволених) потреб покупців;

аналіз особливостей поведінки покупців в кожному сегменті ринку, на який націлений магазин;

оцінка асортиментної політики основних конкурентів;

оцінка власного асортименту з точки зору ступеня відповідності запитам покупців і співвідношення з асортиментом конкурентів;

вироблення рішень з приводу того, якими товарами асортимент магазину повинна бути доповнено, а які товари повинні бути виключені з наявного асортименту.

Товар або ціла товарна група може бути виключена з асортименту магазину, якщо вона недостатньо рентабельна, морально застаріла або є неконкурентоспроможною.

Товарний асортимент підприємства характеризується двома властивостями — шириною та глибиною.

Ширина асортименту показує, скільки товарних груп він включає. Наприклад, можна говорити, що асортимент магазину є широким, якщо в ньому представлені одяг, взуття, іграшки, канцелярські товари, побутова хімія і т. д. Про вузькому асортименті може йти мова, якщо в магазині представлена одна товарна група, наприклад взуття або одяг.

Глибина асортименту показує, скільки моделей містить одна товарна група. Наприклад, магазин взуття має вузький, але глибокий асортимент, так як в ньому представлена тільки одна товарна група, яка включає безліч моделей дитячого, жіночого, чоловічого та спортивного взуття.

У зв’язку з цим підприємство може вибрати стратегію глибокого або широкого асортименту, кожна їх яких має свої переваги і недоліки. Так, стратегія широкого асортименту може задовольнити потреби широкого кола споживачів, але вона потребує великих фінансових витрат і не завжди відповідає запитам найбільш вимогливих покупців.

Стратегія глибокого асортименту, навпаки, дозволяє запропонувати безліч моделей товару, так що кожен споживач може знайти товар по своєму смаку, однак вона не дозволить охопити широкий круг споживачів. Іноді компанія поєднує ці дві стратегії, але цей варіант вимагає більших витрат економічних ресурсів.

Стратегії широкого і глибокого асортименту мають як свої переваги, так недоліки. Так, стратегія широкого асортименту відрізняється наступними перевагами:

орієнтується на задоволення різних потреб покупців;

дозволяє диверсифікувати продукцію;

стимулює покупців здійснювати покупки різних товарів в одному місці.

Разом з тим дана стратегія має свої недоліки:

вимагає серйозних фінансових вкладень;

вимагає глибоких знань специфіки продажу різних категорій товарів.

У свою чергу, стратегія глибокого асортименту має такі позитивні риси:

дозволяє задовольнити потребу в конкретному товарі різних сегментів споживачів;

перешкоджає появі нових конкурентів; дозволяє максимально ефективно використовувати торгові площі;

пропонує широкий діапазон цін, орієнтованих на різні дохідні групи споживачів.

Однак і цієї стратегії притаманні недоліки:

вимагає істотних витрат на підтримання товарних запасів;

викликає труднощі у диференціації між двома схожими асортиментними позиціями;

вимагає додаткових витрат на модифікацію товарного асортименту;

в результаті концентрації на одній товарній групі робить магазин більш вразливим і більшою мірою схильним загроз з боку зовнішнього середовища.

Виходячи з характеристик свого покупця і цілей діяльності, магазин може вибрати наступні варіанти асортиментних стратегій:

товарну диференціацію, яка передбачає, що магазин пропонує «особливі» товари, які практично неможливо зустріти в інших магазинах, т. е. магазин займає певні ніші попиту. Наприклад, асортимент магазину дивовижних речей Lefutur включає в себе тисячі оригінальних подарунків і сувенірів;

вузьку товарну спеціалізацію. передбачає, що магазин працює на досить вузькому сегменті ринку і пропонує до продажу вузький, але глибокий асортимент товарів. Наприклад, магазин спортивного взуття або магазин з продажу одягу і взуття для занять бальними танцями і т. д.;

товарну диверсифікацію. коли асортимент магазину включає різні класи товарів, не пов’язаних один з одним, тобто коли в стінах одного магазину покупець одночасно може знайти одяг, взуття, продовольчі товари, побутову хімію і т. д.

Виходячи із структури асортименту, виділяють різні види підприємств роздрібної торгівлі (табл.).

Таблиця

Залежність типу роздрібного підприємства від структури асортименту

Короткий опис статті: організація продажу продовольчих товарів в магазині Товарні групи продовольчих товарів

Джерело: Товарні групи продовольчих товарів

Також ви можете прочитати